Politika firmy

Politika firmy pro oblast kvality a ochrany životního prostředí


Tato politika firmy VPK Suchý s.r.o. Zásmuky, je základem pro dlouhodobé uplatnění firmy na trhu práce. Naše budoucnost závisí na zodpovědném přístupu vedení firmy a všech pracovníků k dodržování následujících zásad.


K zásadám firmy patří:
  • zlepšování úrovně řízení firmy
  • zlepšování a rozšiřování spolupráce s obchodními partnery
  • dodržování technologie výstavby
  • zvyšování technické úrovně zařízení firmy a odborné způsobilosti pracovníků
  • plnění požadavků na ochranu životního prostředí, včetně předcházení znečištění

Neustálé zlepšování úrovně řízení firmy vychází ze zavedení a certifikace systému řízení zahrnujícího systém managementu jakosti a systém environmentálního managementu (EMS).


Zlepšování spolupráce začíná osobním kontaktem s potenciálním zákazníkem, jednáním o předání projektové dokumentace a přijetí do výběrového řízení. Podmínkou úspěšného předání stavby investorovi a provozovateli je zodpovědné zpracování nabídky včetně vyžádaní všech dostupných informací (kontrola kompletnosti projektové dokumentace a vyjádření správců sítí). Na základě požadavků našich zákazníků jsme rozšířili činnost firmy o provádění komunikací a provádění pozemních staveb tak, aby zajistila komplexní dodávky celků pro jednotlivé investory.


Při zadávání prací dodavatelům na jednotlivé práce, což jsou především práce zemní, zajišťujeme, aby jednotlivé firmy byly řádně poučeny o naší snaze zajistit kvalitu provedených prací a ochranu životního prostředí. Dodržení požadavků na práci dodavatelů a nakupovaný materiál ověřujeme při přejímce. Veškeré zjištěné neshody v činnosti dodavatelů jsou promítnuty do hodnocení dodavatelů.


Předpokladem dodržování technologie výstavby jsou zodpovědně zpracované podklady pro realizaci díla, včetně řádného zpracování projektové dokumentace a smlouvy o dílo. Prováděním kontrolní činnosti včas odhalujeme nekvalitní práci a neshody s projektem, čímž předcházíme stížnostem a reklamacím.


Pro dosažení potřebné technické úrovně předávaných staveb využíváme odpovídající technické vybavení, které podle možností obnovujeme a doplňujeme, a zajišťujeme odborná školení zaměstnanců.


Při veškeré naší činnosti usilujeme o zajištění ochrany životního prostředí. Samozřejmostí je dodržování příslušných právních předpisů a dalších požadavků v této oblasti. Vzniku znečištění předcházíme zejména zodpovědným zacházením se vznikajícím odpadem, dodržováním pravidel pro zacházení s nebezpečnými látkami a zajištěním údržby.